Disclaimer & Privacy verklaring

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Platform Epos en haar leden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat Platform Epos alle inhoud controleert, garanderen Platform Epos en haar leden niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door Platform Epos of lid worden gewijzigd.

Platform Epos heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen. Platform Epos is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op Platform Epos links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Platform Epos en haar leden op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Platform Epos en haar leden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Platform Epos of lid de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op Platform Epos gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met de betreffende lid of met Platform Epos. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.

Cookieverklaring

Bij het gebruik van Platform Epos kunnen door Platform Epos en derden cookies (of andere gegevens via soortgelijke technieken) worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten, relevante informatie en (persoonlijke) advertenties te vertonen en de website te analyseren en optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van Platform Epos wordt meegestuurd en door de webbrowser op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser en computer waarmee Platform Epos wordt bezocht. Marketingcookies worden alleen geplaatst nadat akkoord is gegaan door te klikken op 'Ja, ik accepteer cookies en marketingcookies') in de cookiemelding.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Platform Epos en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Functionele doeleinden: om voorkeuren te onthouden en bijvoorbeeld het inloggen te vereenvoudigen

Analytische doeleinden: om het gebruik van Platform Epos te analyseren

Functionele en geanonimiseerde analytische cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

Welke cookies plaatst Platform Epos?

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die Platform Epos (first party cookies).

First party cookies

Cookienaam Doel

Functioneel

Sessiecookies (waaronder PHPSESSID) Sessiecookies waarmee voorkeuren en informatie over het bezoek worden bewaard.

Cookies beginnende met 'cookie_' Cookies voor aangemelde en ingelogde gebruikers om voorkeuren te bewaren en inloggen te vereenvoudigen.

Cookies: cookieverklaring en ckn Cookies om informatie en voorkeuren over het weergeven van de cookiemelding bij te houden.

Analytisch

Platform Epos zelf plaatst alleen cookies (first party cookies) voor functionele en analytische doeleinden.

Het weigeren en/of verwijderen van cookies kunnen de mogelijkheden van Platform Epos beperken. Daarnaast heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de webbrowser op de computer waarmee Platform Epos wordt bezocht. Uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond.

Jouw cookie-instellingen: Geen instellingen

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door Platform Epos of de door haar ingeschakelde verwerker(s). Persoonsgegevens zijn alle tot een individu herleidbare gegevens. Platform Epos is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en houdt zich aan de hierin opgenomen bepalingen.

De doelen van het door Platform Epos verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn:

Bezoekers in staat te stellen de functies van de website te gebruiken, met name het plaatsen van reacties bij de artikelen van de leden. Vooral omdat Platform Epos reacties monitort heeft zij belang bij contactgegevens van de bezoekers.

Contact kunnen onderhouden met bezoekers en leden van Platform Epos die bewust reacties en contactgegevens achterlaten, zodat Platform Epos in staat is hen te kunnen informeren over de door de bezoekers en leden gevraagde informatie zoals nieuwsbrieven en soortgelijke informatie toe te sturen, of aan andere verzoeken van bezoekers en leden te voldoen.

Leden van Platform Epos in staat te stellen een account aan te maken, dat voor een door de gebruikers gewenste periode in stand te laten en waar door de gebruikers gewenst te verrijken met informatie waaronder persoonsgegevens.

Meer in het bijzonder worden de volgende (persoons)gegevens door Platform Epos verwerkt:

Plaatsen reactie artikel:

Naam, e-mailadres, reactie, datum/tijdstip en IP-adres

Indien een reactie door Platform Epos wordt afgewezen wordt deze, inclusief de daarbij verkregen persoonsgegevens, na 14 dagen verwijderd.

Indien ingelogd worden reacties automatisch gekoppeld aan het gebruikersaccount.

Aanmelden:

Voor- en achternaam, wachtwoord (versleuteld), e-mailadres, datum/tijdstip aanmelding en IP-adres

Na opzeggen overeenkomst worden gegevens binnen 14 dagen verwijderd.

Inloggen:

Laatste login sessie (datum/tijdstip login en IP-adres) en onjuiste inlogpogingen

Onjuiste inlogpogingen worden na 14 dagen verwijderd.

Voorkeuren en instellingen:

Verschillende voorkeuren en instellingen worden opgeslagen om het beheerpaneel te personaliseren en ongelezen berichten en meldingen weer te geven. Verzonden en ontvangen berichten via het berichtensysteem kunnen in de persoonlijke in- en outbox worden verwijderd. Een kopie van een verzonden bericht blijft bij de ontvanger bestaan zolang de ontvanger dit bericht niet verwijderd.

Na opzeggen overeenkomst worden voorkeuren en berichten binnen 14 dagen verwijderd.

Verificatie gebruikersaccount (voor meer functionaliteit met hogere verantwoording):

Voor- en achternaam, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land), bedrijfsgegevens, datum/tijdstip verificatie en IP-adres

Na opzeggen overeenkomst worden gegevens binnen 14 dagen verwijderd, gegevens gekoppeld aan eventuele betalingen worden gearchiveerd.

Betalingsgegevens (voor uitbetaling gegenereerde inkomsten):

Bankgegevens (rekeninghouder, BIC en rekeningnummer), datum/tijdstip toevoeging en IP-adres

Na opzeggen overeenkomst worden gegevens binnen 14 dagen verwijderd, gegevens gekoppeld aan eventuele betalingen worden gearchiveerd.

Platform Epos verwerkt enkel persoonsgegevens die door personen zelf aan Platform Epos zijn verstrekt en houdt zich daarbij aan het vereiste van proportionaliteit. Hieronder worden begrepen de gegevens die worden verstrekt bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, aanmaken van een account als lid en gegevens die - indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst - door lid worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Platform Epos met enkel het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, zoals het versturen van de nieuwsbrief of het uitvoeren van andere overeenkomsten of functionaliteiten van de website.

Platform Epos bewaart deze gegevens slechts voor de duur die met het doel van de verwerking ervan wordt gerechtvaardigd of zolang als hiervoor aangegeven. Dit is slechts anders indien het uitsluitend anonieme gegevens betreft die worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en back-ups.

Uitschrijven, afmelden en verwijderen reacties

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je daarvoor uitschrijven via de nieuwsbrief. Je gegevens zullen vervolgens gewist worden. Wanneer je de gebruikersovereenkomst met Platform Epos beëindigt en de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst en er voor Platform Epos verder ook geen wettelijke verplichting meer bestaat om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze verwijderd worden uit de administratie van Platform Epos. Gepubliceerde reacties worden indien gewenst verwijderd, neem hiervoor contact met ons op.

Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen

Platform Epos zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Diensten ter ondersteuning van Platform Epos kunnen in beperkte mate en alleen indien noodzakelijk gegevens onder ogen krijgen.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt gedurende de door Platform Epos in acht genomen bewaartermijn recht op inzage in jouw gegevens en wijziging of aanvulling van deze gegevens. Daarnaast heb je recht op informatie omtrent de doeleinden, het soort gegevens waar de verwerking van persoonsgegevens betrekking op heeft en de ontvangers daarvan.

Vragen om inzage en wijzigingen/aanvullingen in jouw gegevens of klachten over privacy kunnen schriftelijk worden gericht aan:

Uitgeverij Rivas, Platform Epos
Kerkstraat 4
5328AB Rossum
Nederland

Platform Epos zal op dergelijke vragen zo spoedig mogelijk reageren. Verzoeken om inzage, informatie of afschriften kunnen worden geweigerd indien dit noodzakelijk is in verband met de rechten en vrijheden van Platform Epos of derden of indien niet te verifiëren valt of sprake is van een door de juiste persoon ingediend verzoek. Weigeringen worden met redenen omkleed.

Wijzigingen disclaimer, cookie- en privacyverklaring

Platform Epos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer, cookie- en privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer, cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht je naar aanleiding van deze pagina vragen of klachten hebben, dan kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen